021-88495388 /021-88495381
دسترسی به آخرین اخبارهای ما در تلگرام
یکشنبه, 26 فروردين 1397 ساعت 09:09

سختی گیر های رزینی با مخزن FRP 

سختی گیر های رزینی با مخزن FRP 
ظرفیت
grain
مدل مخزن ابعاد مخزن
cm
میزان رزین
litr
حجم مخزن نمک
kg
میزان سیلیس
kg
سایز شیر
inch
نوع شیر مدل شیر رزین قیمت (ریال)
30,000 TK0844 20*113 25 60 .. 3/4 اتوماتیک TMF64B Purolite  
دستی TMF65B Akualite  
45,000 TK0948 23*113 35 60 .. 3/4 اتوماتیک TMF64B Purolite  
دستی TMF65B Akualite  
60,000 TK1054 25*139 50 60 .. 3/4 اتوماتیک TMF64B Purolite  
دستی TMF65B Akualite  
90,000 TK1252 30*134 75 60 .. 3/4 اتوماتیک TMF64B Purolite  
دستی TMF65B Akualite  
120,000 TK1465 167*35 100 200 .. 3/4 اتوماتیک TMF63B1 Purolite  
دستی TMF64A2 Akualite  
150,000 TK1465 167*35 125 200 .. 1 اتوماتیک TMF63B1 Purolite  
دستی TMF64A3 Akualite  
180,000 TK1665 167*40 150 200 .. 1 اتوماتیک TMF63B1 Purolite  
دستی TMF64A4 Akualite  
200,000 TK1865 165*45 175 200 .. 1 اتوماتیک TMF63B1 Purolite  
دستی TMF64A5 Akualite  
250,000 TK2072 175*50 225 200 .. 2 اتوماتیک TMF74A1 Purolite  
دستی TMF64D Akualite  
300,000 TK2072 175*50 275 300 40 2 اتوماتیک TMF74A1 Purolite  
دستی TMF64D Akualite  
350,000 TK2472 185*60 325 400 80 2 اتوماتیک TMF74A1 Purolite  
دستی TMF64D Akualite  
2,500,000 TK6096 240*150 2100 3000 360 2 1/2 اتوماتیک TMF78A1 Purolite  
دستی TMF78AS Akualite  
2,800,000 TK6096 240*150 2300 3000 360 2 1/2 اتوماتیک TMF78A1 Purolite  
دستی TMF78AS Akualite  
3,000,000 TK6096 240*150 2500 3000 360 2 1/2 اتوماتیک TMF78A1 Purolite  
دستی TMF78AS Akualite  
3,500,000 TK6096 240*150 2900 3000 360 2 1/2 اتوماتیک TMF78A1 Purolite  
دستی TMF78AS Akualite  
4,000,000 TK6096 240*150 3300 4000 360 2 1/2 اتوماتیک TMF78A1 Purolite  
دستی TMF78AS Akualite  
خواندن 794 دفعه